Picture of Mr.007 C
จากกันมานาน
by Mr.007 C - Thursday, 31 July 2008, 03:47 PM
 
เป็นไงบ้างสบายดีเปล่า
Picture of ภัทรวดี เทพคำ
ตอบ: จากกันมานาน
by ภัทรวดี เทพคำ - Monday, 4 August 2008, 06:28 PM
 

นี่ใครเหรอคะ