วิชาบัญชีเฉพาะกิจ
(Acc001)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวบัญชีของกิจการเฉพาะ เช่นโรงเรียน สโมสรและสมาคม เกษตร

This course requires an enrolment key