หลักการตลาด ( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK(3541101))

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาวิวัฒนาการของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้