หลักการตลาด ( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK(3541101))

 This course allows guest users to enter

ศึกษาวิวัฒนาการของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด

This course allows guest users to enter