ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
(55563702)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ธุรกิจก่อสร้างรูปแบบการประกอบธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนก่อสร้าง การประกวดราคา การทำสัญญาการประมาณราคาค่ก่อสร้าง ด้วยคอมพิวเตอร์

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key