ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
(55563702)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ธุรกิจก่อสร้างรูปแบบการประกอบธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนก่อสร้าง การประกวดราคา การทำสัญญาการประมาณราคาค่ก่อสร้าง ด้วยคอมพิวเตอร์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน