การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testin)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน