การโปรแกรมภาษาภาพ
(Delphi)

คำอธิบายรายวิชา

ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คุณสมบัติ เมดถอด และอีเวนต์ ขั้นตอนการติดต่อกับ ผู้ใช้ และการจัดการคอมโพเนนต์ชั้นสูง