การสื่อสารการตลาด
(IMC01)

 This course requires an enrolment key

ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการตลาด หลักและกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน กรณีศึกษาด้านการบูรณาการ หลักการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

This course requires an enrolment key