การสื่อสารการตลาด
(IMC01)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการตลาด หลักและกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน กรณีศึกษาด้านการบูรณาการ หลักการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน