การวิเคราะห์ความตระหนักในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
(Res)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้