หลักสูตรและการจัดการศึกษา
(1022101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทยความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหรือหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน