หลักสูตรและการจัดการศึกษา
(1022101)

 This course requires an enrolment key

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทยความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหรือหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

This course requires an enrolment key