การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
( 2533901)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดเวทีประชาคม การจัดประชาพิจารณ์ ฝึกการจัดอบรมและสัมมนาในปัญหาการพัฒนาของประเทศ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน