การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
( 2533901)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดเวทีประชาคม การจัดประชาพิจารณ์ ฝึกการจัดอบรมและสัมมนาในปัญหาการพัฒนาของประเทศ

This course requires an enrolment key