หลักชีวเคมี (Principle of Biochemistry)
(4022505)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ ความสำคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน เอนไซม์ วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลวในร่างกาย การย่อยและการดูดซึมอาหาร

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน