กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4123506)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย การบังคับใช้ ศึกษาถึงแหล่งกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับกฎหมายไทย เน้นการศึกษาในกฎหมายที่สำคัญ เช่น กฎหมายทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมละส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฏหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูลความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ร่างข้อตกลงทั่วๆไปและข้อตกลงพิเศษตลอดจนเจรจาทำความกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น

Learning is a collaborative process between teachers and learners andthe key to the process is to be open-minded." - Jutima Methaneethorn, PhD.

This course allows guest users to enter