เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
(1033107)

ความหมายการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การเลือก การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวักรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ