ชื่อรายวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(PP2552301)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กำหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผนขั้นตอนของการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนการศึกษาดังกล่าว จะเน้นถึงนโยบายและแผนงานของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน