การทดลองสอน
(1024802)

 This course requires an enrolment key

การศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสาขาวิชาการวางแผนและการจัดทำแผนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติารดำเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมและทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์นำผลการฝึกปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนา ภายใต้การนิเทศของผู้สอน

This course requires an enrolment key