การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Activities Management for Student Development)
(102316)

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ เป้าหมาย และประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทาในการปฏิบัติการเขียนโครงการ ออกแบบ ดำเนินงาน และสรุปโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภท