เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
(4033601)

 This course allows guest users to enter

การใช้สิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์รวมทั้งต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์

This course allows guest users to enter