คณิตศาสตร์ประยุกต์
(MATH401)

พีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วยเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์แคลคูลัสว่าด้วยลิมิตและความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์แบบต่างๆ การอินทิเกรตแบบต่างๆการประยุกต์ของอนุพันธ์ และการประยุกต์ของการอินทิเกรต กำหนดการเชิงเส้น