พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม
(5671101)

ฟังก์ชันมาตรฐาน เรขาคณิตวิเคราะห์ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม การอินทิเกรตและการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม