การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(5672301)

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส คุณสมบัติการถ่ายทอด โพลีมอร์ฟิซึม การห่อหุ้ม การซ่อนรายละเอียดของวัตถุ การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ระบบตามแนวความคิดเชิงวัตถุ การสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุและการออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย CASE Tools