เครื่องทองเหลือง 1
(ทองเหลือง1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

รายวิชานี้เป็นรายวิชาเกี่ยวกับยการปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลือง โดยเน้นการวางพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่การหยิบจับ การหายใจ การวางปากและการฝึกปฏิบัติโน้ตเบื้องต้น กัดฟัน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้