การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ITT001)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การเขียนโครงการ การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารทุน และการสรุปโครงการ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน