การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ITT001)

 This course requires an enrolment key

การเขียนโครงการ การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารทุน และการสรุปโครงการ

This course requires an enrolment key