ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS001)

การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบการแข่งขัน