การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(คอมเบื้องต้น)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน,กราฟิก และอื่นๆ