วิศวกรรมสื่อประสม1
(MD01)


เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้ง 2D และ 3D เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ
ยิ้มแปลกใจ

1
2
3
4
8
7
6
5