การวิจัยสุขภาพชุมชน
(วิจัยสุขภาพ)

ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัยสุขภาพ ขั้นตอการวิจัยสุขภาพชุมชน การส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม