กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(กฎหมายสื่อ)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key