เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
(Polymer sci)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การหาน้ำหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน