เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
(Polymer sci)

 This course requires an enrolment key

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การหาน้ำหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์

This course requires an enrolment key