การวางแผนพัฒนาชุมชน
(การวางแผน)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ความหมายการวางแผน ความสำคัญและประเภทขงแผน แผนชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้