วิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์
(RES_CE)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ การวางแผน การดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลข้อมูลวิจัย รวมถึงรูปแบบการเขียนโครงร่าง และรูปแบบรายงานการวิจัย