เคมีอินทรีย์
(Org. Chem.)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเบื้องต้น