การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
(UML)

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของวัตถุที่ตรงกับความต้องการของระบบ การทำต้นแบบโดยใช้ UMLการระบุกรณีตัวอย่างและขยายผลให้เป็นการออกแบบที่สมบูรณ์การขยายแนวคิดจากการวิเคราะห์นำไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์