การวางแผนและการจัดการเครือข่ายในองค์กร
(5672402)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ในการวางแผนและการออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร
มาตรฐานและสถาปัตยกรรมการจัดการระบบเครือข่าย การจัดการประสิทธิภาพ และการติดตามการทำงานของระบบ
การจัดการความผิดพลาดของระบบ  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
การจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบเครือข่ายและองค์กรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้