การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบไร้สาย
(5674401)

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พกพา (Personal Digital Assistant: PDA) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอาศัยเทคนิคตามมาตรฐานเปิด J2ME หรือ MIDP การจัดการหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำน้อย เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนระบบที่มีหน่วยประมวลผลจำกัด ข้อมูลแบบประสานเวลาบนฐานข้อมูลที่รองรับระบบการสื่อสารไร้สาย