ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (สำหรับ รปศ.)
(1500109 รปศ)

 This course requires an enrolment key

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เพื่อการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเอกของนักศึกษา

บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

This course requires an enrolment key