ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (สำหรับ รปศ.)
(1500109 รปศ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เพื่อการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเอกของนักศึกษา

บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน