การตลาดระหว่างประเทศ (อ.ณัฐวุฒิ)
(3544103)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หลักการแนวความคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามาการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้