วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม
(5673301)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ขั้นตอน และกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สื่อประสม การประยุกต์ หลักการทางด้านวิศวกรรมกับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ ทฤษฎีการออกแบบ เทคโนโลยีการแสดงผล ทฤษฎีการจัดเก็บข้อมูล ทฤษฎีของภาพบิตแมพและภาพเวคเตอร์ ระบบเสียงและวีดิโอ แอนิเมชันและองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว