ระบบการสื่อสารไร้สาย
(5673402)


คำอธิบายรายวิชา

ระบบการสื่อสารไร้สายระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สายและการเขียนโปรแกรมควบคุมข้อผิดพลาด การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ เทคนิควิธีการเข้าถึงระบบการสื่อสารไร้สาย การควบคุมข้อผิดพลาดในการใช้ระบบสื่อสารไร้สาย