คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน
(5672102)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ การแปลงรูปของภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแปลงภาพเสมือนจริงที่มีลักษณะ ๓ มิติ และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิธีการนำเสนอภาพกราฟิกในอนาคต

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้