คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน
(5672102)

 This course allows guest users to enter

คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ การแปลงรูปของภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแปลงภาพเสมือนจริงที่มีลักษณะ ๓ มิติ และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิธีการนำเสนอภาพกราฟิกในอนาคต

This course allows guest users to enter