คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(5583102)

 This course requires an enrolment key

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการประยุกต์ ความมีอยู่ และความเป็นหนึ่งของผลเฉลย สมการเชิงเส้นทุกอันดับ ทั้งวิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตัวดำ เนินการและการประยุกต์ ผลเฉลยในรูปอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันเชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน
วิธีเชิงตัวเลขในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูเรียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลงฟูเรียร์ และ
การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริกซ์ การหาคำ ตอบของสมการคลื่น สมการของการนำ ความร้อน
และการแพร่ การประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

This course requires an enrolment key