ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(B2)

ฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในแวดวงธุรกิจ เช่น การดำเนินการประชุมการเตรียมวาระการประชุมการบันทึกย่อการประชุม ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติการนำเสนอรายงาน และการเจรจาและอภิปลายทางธุรกิจ ฝึกการแปลเอกสารต่างๆทางธุรกิจ เช่น โฆษณา จดหมาย วารสาร ข่าว