วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1
(syntax1)

วิชา วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1 เป็นรายวิชาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องเรียนเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระบบไวยากรณ์ขั้นสูงต่อไป โดยนักศึกษาจะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี และสามารถนำไปวิเคราะห์โครงสร้างคำ ตลอดถึงโครงสร้างประโยค