กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(5672302)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(5672302)
การออกแบบกระบวนการและการแก้ปัญหาในการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดเชิงรูปแบบของขั้นตอนการพัฒนาระบบ การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การรวบรวมโปรแกรมประยุกต์ภายในองค์กรและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์

This course requires an enrolment key