การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
(sp001)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติอย่างง่าย