โครงสร้างคอมพิวเตอร์
(5671701)

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างคอมพิวเตอร์

(5671701)

โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งและการใช้งาน คำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ การทำไปป์ไลน์ ลำดับชั้นของหน่วยความจำ และการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์