ศิลปะการขาย (อ.พรนภา)
(3542304 อ.พรนภา)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการขายศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขายพฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้าการใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพการขาย การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน