หลักการตลาด (อ.พรนภา)
(3541101)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง แนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key