การตลาดบริการ (อ.พรนภา)
(3543104การตลาดบ)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดบริการ ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ การกำหนดแนวทางแก้ไข

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key