การตลาดบริการ (อ.พรนภา)
(3543104การตลาดบ)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดบริการ ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ การกำหนดแนวทางแก้ไข

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน