การค้าส่งและการค้าปลีก(อ.ณัฐวุฒิ)
(ค้าส่ง_ค้าปลีก)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ ค้าส่ง และค้าปลีก ตลอดจนเทคนิค หลักการต่างๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้