การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
(QAMK)

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริหารธุรกิจ